Услуги

Социални мрежи

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 766/28.09.17 г. на Общински съвет- Димитровград за допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината за Градска библиотека „П. Пенев” и във връзка с чл.52 от ЗОБ

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНА БИБЛИОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ /съгласно чл.52, ал.1, т.1 от Закона за обществените библиотеки/:
• с хронологичен обхват до 10 г. – за 1 бр. описание – 0.25 лв.;
• с хронологичен обхват над 10 г. – за 1 бр. описание – 0.40 лв.;
• тематична справка – за 1 страница – 1.00 лв.

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕТРОСПЕКТИВНИ БИБЛИОГРАФСКИ ИЗДИРВАНИЯ /съгласно чл.52, ал.1, т.2 от Закона за обществените библиотеки/: – 50% от т.1

3. ДОСТАВКА НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА – ПО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ /съгласно чл.52, ал.1, т.3 от Закона за обществените библиотеки/:
3.1. пощенските разходи за получаване и връщане на заетата литература;
3.2. за доставка на документи по електронен път – 2,00 лв.

4. ДОСТЪП ДО ВЪНШНИ МРЕЖОВИ РЕСУРСИ И БАЗИ ДАННИ /съгласно чл.52, ал.1, т.4 от Закона за обществените библиотеки/:
4.1. Първият 1 час безплатно, след първия час – 1.00 лв./час;
4.2. Отпечатване на материали:
• текст – 0.20 лв./страница;
• текст и снимков материал – 0.50 лв./страница.

5. КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ /съгласно чл.52, ал.1, т.5 от Закона за обществените библиотеки/:
• на страница, формат А4:
За текст – 0.10 лв.;
За текст и снимков материал – 0.20 лв.
• на страница, формат А3:
За текст – 0.20 лв.;
За текст и снимков материал – 0.40 лв.
• Сканиране (само от библиотечни документи) – 0,50 лв./страница